අනුකූල බී.කේ. / සී / Y / එම් Copier ටෝනර් CLTK404S Samsung Copier CLPC430 / C430W / C480 / C480W / C480FW / C480FN සඳහා

අනුකූල බී.කේ. / සී / Y / එම් Copier ටෝනර් CLTK404S Samsung Copier CLPC430 / C430W / C480 / C480W / C480FW / C480FN සඳහා
  • කාර් වර්ගය: TS-K404S

විශේෂාංග:

1. අනුකූල මුද්රණ යන්ත්ර: Samsung ජංගම දුරකථන CLPC430 / C430W / C480 / C480W / C480FW / C480FN;
2. මුද්රිතයක් මුල් OEM කාට්රිජ තරම් හොඳ, නමුත් අඩු පිරිවැය ෙකොපමණද;
3. මහ පිටුව අස්වැන්න, බී.කේ. 1500 ක් පමණ මුද්රණය කළ හැක; CYM පිටු 1000;

නිෂ්පාදනය විස්තරය

පිරිවිතර

OEM සංග්රහයේ samsung CLTK404S
වර්ණ බී.කේ. / සී / Y / එම්
මුද්රණය කල හැකි පිටු බී.කේ. 1500; CYM 1000
අදාළ ආකෘති  SAMSUNG CLPC430 / C430W / C480 / C480W / C480FW / C480FN
  • අනුකූල මුද්රණ යන්ත්ර: Samsung ජංගම දුරකථන CLPC430 / C430W / C480 / C480W / C480FW / C480FN;
  • මුල් OEM කාට්රිජ ලෙස හොඳ ලෙස මුද්රිතයක්, නමුත් අඩු පිරිවැය ෙකොපමණද;
  • ඉහළ පිටුව අස්වැන්න, බී.කේ. 1500 ක් පමණ මුද්රණය කළ හැක; CYM පිටු 1000;
  • දීප්තිමත් වර්ණ හා අපැහැදිලි මුද්රණය විශිෂ්ට ප්රතිඵල සඳහා විශ්වාසවන්ත කාර්ය සාධන;
  • කරදර රහිත වගකීම් හා 24 * 7 වෘත්තීය පාරිභෝගික සහාය techinical විසඳුම් ලබා දීම.
  • පසුගිය:
  • ඊළඟ: